Integritetspolicy

Det är viktigt för Farligt Gods Gruppen att skydda dina personuppgifter. Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.  Denna dataskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) ger dig information om hur Farligt Gods Gruppen använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning. Detta dokument ska läsas tillsammans med Policy för cookies.

Dataförvaltare (Personuppgiftsansvarig)

Dataförvaltare är Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett aktiebolag baserat i Sverige registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556785-4749 och bolagssäte i Malmö:
Farligt Gods Gruppen i Sverige AB
Svenstorpsgatan 7B, 217 73 Malmö
(hädanefter “FGG”).

Externa länkar

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av FGG eller någon annan enhet i företaget.

FGG ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att tillhandahålla tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på FGGs webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom FGGs webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (mässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

FGG samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

När sker behandling av personuppgifter?

FGG behandlar dina personuppgifter när du:

 • anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier,
 • beställer publikationer eller material,
 • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
 • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
 • deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” och/eller
 • söker kontakt med oss i övrigt.

När personuppgifter begärs kommer du att informeras om att dessa är obligatoriska eller valfria.

FGG kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

 • För kundsupport: FGG bearbetar dina personuppgifter för att ge dig kundsupport, särskilt för att svara på frågor eller ge dig upplysningar.
 • För erbjudanden: Med ditt medgivande (när så krävs) kan FGG hantera dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, textmeddelanden, telefon eller vanlig post om tjänster och produkter vi tror kan intressera dig (marknadsföringsinformation, erbjudanden, mm.)
 • För statistisk analys: FGG kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer, mm.).
 • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till FGGs system, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer,
 • I andra legitima affärssyften, såsom att registrera Er hos tredje part som kan vara berörd myndighet då Ni genomför en utbildning inom ramen för t.ex. ADR eller YKB.

Personuppgiftsbiträde

När FGG behandlar personuppgifter som ett Personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje part och FGG är då bundet av de instruktioner som vi har fått av den Personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Farligt Gods Gruppen inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men FGG kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

Tredje part för FGG kan till exempel vara MSB, Transportstyrelsen eller Toyota Material Handling.

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. FGG:s strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Utlämnande/överföring av personuppgifter

FGG kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en annan enhet inom FGG och, som så är nödvändigt, till FGGs underleverantörer. Dessa kan hantera dina personuppgifter å FGGs vägnar i de syften som beskrivs ovan. FGG kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till några andra parter.

FGG kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet som är gemensamt personuppgiftsansvariga.

I de fall vi agerar Personuppgiftsbiträde åt annan part behandlas uppgifterna enligt deras villkor. Farligt Gods Gruppen kan till exempel vara Personuppgiftsbiträde åt MSB, Transportstyrelsen eller Toyota Material Handling.

Säkerhet för insamlade personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. FGG har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast FGG:s eller dess Personuppgiftsbiträden som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift i syfte att fullfölja uppdraget kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Varaktighet för förvaring

FGG kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.

Åtkomst till dina personuppgifter

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av dina uppgifter eller protestera mot hantering av dina uppgifter, om du har giltiga skäl för detta, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@farligtgodsgruppen.se  eller ett brev till:
Farligt Gods Gruppen AB
Svenstorpsgatan 7B, 217 73 Malmö

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.