Nyheter

Nyhetsbrev 3 – Entreprenad

Ny ESA

Det finns en rad olika elsäkerhetsutbildningar varav ESA är en av dem. Men det gäller att ha koll på vilken av utbildningarna man behöver gå.

En nyhet är nu att ESA 14 Tillträde/Instruerad blir ESA 17 Instruerad och riktar sig till er som är anläggare, maskinister, målare etc. Således skiljer man på fackkunnig och instruerad.

Men för att vara på säkra sidan råder vi er att kontakta oss i ärendet.

ESA14 (blir ESA 17 Instruerad) styrs bland annat av Elsäk FS 2006:1 och SS. En 50110-1 utgåva 3. Utdrag ut Elsäk FS 2006:1

Tillämpningsområde 1 §

Dessa föreskrifter gäller arbete i yrkesmässig verksamhet på eller i närheten av sådana elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar där det finns elektrisk fara för dem som deltar i arbetet. Med elektrisk fara menas risk för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av kortslutning eller ljusbåge. Föreskrifterna gäller inte för arbete på luftfartyg eller andra fartyg än fritidsbåtar. I föreskrifterna används begreppet anläggning som en sammanfattande benämning på elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Kunskap och utbildning

4 § Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. 

ESA är ett branschkrav. För att förenkla för ett företag har man gjort en publikation för att täcka upp elsäk FS 2006:1 och SS.EN 50110-1 utgåva 3.

Vi kan hjälpa er med följande utbildningar inom området:

  • ESA 14 Grundkurs
  • ESA 14 Fackkunnig
  • ESA 14 Lågspänning
  • ESA Röj (ESA15 Röj)
  • ESA 14 Tillträde/Instruerad mm. (blir ESA 17 Instruerad).

 EBR Kabelförläggning

Gällande kabelförläggning har elsäkerhetsverket gjort ett undantag i elsäkerhetslagen just för kabelförläggning på koncessionspliktigt nät. Här behöver man inte en installatör för regelefterlevnad men ska vara registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Utdrag:

5 § Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten som utförs.

  • Om det inte framgår av egenkontrollprogrammet vem som får göra vad ska det framgå vilka kunskaps- och färdighetskrav som krävs.
  • Egenkontrollprogrammet ska innehålla en plan för hur den kompetens som krävs bibehålls eller vid behov utvecklas.

 

Här har branschorganisationen tagit fram EBR kabelförläggning med repetitionskrav på vart 5:e år.

Detta för att förenkla för entreprenörer som förlägger kabel. Man har även gjort en ”överenskommelse” med ESV kring detta att Energiföretagen håller register på de som genomgått godkänd utbildning.

Utdrag från detta:

Krav på kompetens

Företaget som genomför kabelförläggningsarbeten ska i sina egenkontrollprogram kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning har genomgått lämplig utbildning innan de får genomföra arbete hos elnätsföretag. Exempelvis grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning. Personer som utför arbeten med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och tillgjort sig kunskap enligt gällande dokument, Krav vid kabelförläggning. Denna kunskap ska kunna styrkas med EBR utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

 


Nya kompetenskrav för Arbete på väg!

Nya kompetenskrav är beslutade (gäller från och med 2018-09-12) av Trafikverket och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

Läs mer (texten under Läs mer ska hamna på undersidan på vår hemsida).

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Farligt Gods Gruppen kommer från och med 2019 ha ett anpassat utbildningsupplägg och tillhörande läromedel som uppfyller de nya kraven.

Vi kan även erbjuda digitala lösningar för flertalet av dessa utbildningar.

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Joachim Palmgren,

Telefon: 0761 – 65 67 37

 


Från och med 1:a mars 2019 ska ADR-proven skrivas på Trafikverkens förarprovskontor!

I och med de nya reglerna gällande ADR-proven kanske berörda ska passa på att gå en ADR-kurs innan den 1:a mars. Fram till dess avläggs provet som vanligt hos oss som utbildar.

Du kan när som helst repetera/förnya ditt ADR-intyg.

Om repetition sker när du har tolv månader eller mindre kvar på ditt gamla intyg, tillgodoräknas den tiden på det nya intyget.

Ifall du repeterar/förnyar ADR-intyget när du har mer än tolv månader kvar på din giltighetstid, får du exakt fem år på ditt nya ADR-intyg från det datum du har skrivit provet.

Digitala övningsfrågor

Vi på Farligt Gods Gruppen arbetar med att ta fram digitala övningsfrågor som en extra hjälp och träning inför provskrivning hos Trafikverket.

Avgift för ADR-prov

MSB får, med stöd av 16 § i förordning (2006:311) om transport av farligt gods, ta ut avgifter för ADR-prov. Det tas ut en avgift per provtillfälle vilket innebär att provskrivaren kan få betala 1-4 avgifter beroende på vilken behörighet hen avser att få på sitt ADR-intyg. Avgiften för ett ADR-prov är beslutad till 450 kr.

Mer information om de nya examinationsreglerna

Mer information finns att läsa på MSB’s hemsida via nedan länk:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Ny-examination-av-ADR-forare/

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Åsa Konsberg,

Telefon: 0730 – 92 61 80

E-post: asa@farligtgodsgruppen.se

0

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB